Algemene voorwaarden

I. Identiteitsgegevens van de ‘verkoper’

DOCKX MOVERS nv.
Terbekehofdreef 12
BE-2610 Wilrijk
Btw-nummer: BE 0430 660 697
Tel: +32 3 827 30 30
E-mail: boxes@dockx.be

II. Definities en toepassingsgebied

Via de website www.dockx-boxes.be, biedt Dockx Movers nv, met maatschappelijke zetel te Terbekehofdreef 12, 2610 Wilrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Onderneming onder het nummer 0430 660 697, hierna genoemd de “verkoper”, haar klanten de mogelijkheid om de producten uit de webshop online aan te kopen. Het aanbod op de webshop is uitsluitend bestemd voor aankopen in België.

Deze Algemene Voorwaarden, hierna genoemd de “algemene voorwaarden”, zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst in de webshop van de verkoper (www.dockx-boxes.be).

De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de verkoper en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de “partijen” genoemd.

De “klant” is iedere natuurlijke persoon (inclusief een consument zoals hieronder gedefinieerd) of rechtspersoon die producten bij de verkoper bestelt.

De “consument” is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Een “Dockx Service Shop” is een bemande locatie van Dockx Rental nv. waar de klant een voertuig kan huren, ophalen en terug inleveren en/of verhuismateriaal kan aanschaffen of huren. Een overzicht van de verschillende Dockx Service Shops is te raadplegen op de website van de verkoper.

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing, met uitsluiting van algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de verkoper: www.dockx-boxes.be.

Bij het plaatsen van een bestelling dient de klant uitdrukkelijk te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden, waardoor hij bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van producten die nadien worden geplaatst.

III. Aanbod en beschikbaarheid

De door de verkoper te koop aangeboden producten worden slechts aangeboden in de mate waarin zij voorradig zijn en de verkoper kan het aanbod te allen tijde wijzigen of verwijderen. Hoewel het aanbod met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat de opgegeven informatie onvolledig is, fouten bevat of niet up-to-date is. De verkoper is geenszins gebonden door of aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Bij vragen over de producten (afmetingen, materiaal, beschikbaarheid, …) kan de klant steeds contact opnemen met de dichtstbijzijnde Dockx Service Shop of via boxes@dockx.be.

In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen en biedt hij de klant de keuze tussen terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering van zodra de desbetreffende producten weer voorradig zijn. De verkoper kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet (meer) beschikbaar zijn van het (de) product(en).

IV. Bestelling

Om een bestelling te plaatsen kiest de klant het (de) product(en) die hij wenst te bestellen door op de website van de verkoper te surfen, hij vult de gevraagde gegevens in, controleert de juistheid van de bestelling en ingevoerde gegevens en voert vervolgens de betaling uit.

Nadat de verkoper vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling heeft ontvangen, stuurt hij de klant, via mail, een samenvatting van zijn bestelling met de bijhorende factuur. In deze samenvatting worden onder meer het bestelnummer, de bestelde producten en hun prijs, alsook een indicatie van de vermoedelijke datum van levering of het vermoedelijke tijdstip van beschikbaarheid voor afhaling in de gekozen Dockx Service Shop weergegeven.

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.

V. Prijs

De prijs van de producten wordt in euro weergegeven, btw inbegrepen.

Iedere verhoging van de btw (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd.

De kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk vermeld in de loop van de bestelprocedure.

VI. Levering en/of uitvoering van de bestelling

Leveringen zijn enkel mogelijk in België.

De klant heeft de mogelijkheid om de door hem aangekochte producten af te halen in één van de Dockx Service Shops, zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure of om desbetreffende producten te laten leveren op een gekozen adres.

De leveringstermijnen die door de verkoper werden aangegeven zijn geen vervaltermijnen, worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden de verkoper niet. Een vertraging in de levering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de klant.

De bestelling zal slechts aan de klant worden geleverd of vrijgegeven na integrale betaling. Het risico wegens beschadiging of verlies wordt aan de klant overgedragen vanaf het moment dat de producten geleverd of afgehaald werden.

VII. Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot de dag der volledige betaling. Het eigendomsrecht van de producten wordt slechts aan de klant overgedragen na afhaling of levering van de artikelen en na integrale betaling van de bestelling.

Zolang de betaling van de verkoopprijs niet werd uitgevoerd, is het de klant verboden de artikelen te verpanden, te schenken of nog deze ter waarborg te gebruiken, te welke titel ook.

VIII. Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die producten op afstand bij de verkoper bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van de producten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om de verkoper ervan in kennis te stellen dat hij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

De consument dient zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar te maken aan de verkoper (Dockx Movers nv, Terbekehofdreef 12, 2610 Wilrijk (BE 0430 660 697) / +32 3 3 827 30 30boxes@dockx.be) via een formulier dat beschikbaar is op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: economie.fgov.be of via een verklaring waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

De consument zal het (de) product(en) waarvan hij wenst af te zien in perfecte staat en in zijn (hun) oorspronkelijke verpakking, onverwijld en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop hij aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt zijn herroepingsrecht te willen uitoefenen, dienen terug te sturen of overhandigen in één van de Dockx Service Shops.

De verkoper zal het door de consument betaalde bedrag voor de desbetreffende producten zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf het terugsturen van de producten. Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn exclusief ten laste van de consument.

De consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het (de) teruggestuurde product(en) die het gevolg is van een gebruik door de consument dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De consument kan in voorkomend geval gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding aan de verkoper.

De consument die een product opent of gebruikt vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, wordt geacht, wat dit product betreft, afstand te doen van zijn herroepingsrecht. De consument zal zijn herroepingsrecht tevens niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, in het bijzonder in het geval waarin het goederen betreft die werden vervaardigd volgens de specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd werden.

IX. Opzegging van de bestelling

De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het in de vorige clausule van voorliggende algemene voorwaarden beschreven herroepingsrecht en die zijn bestelling wenst op te zeggen dient de verkoper hiervan in kennis te stellen, die de klant op zijn beurt zal informeren met betrekking tot de te volgen procedure.

Het eventuele voorschot dat door de klant aan de verkoper werd betaald zal niet aan de klant worden teruggestort. Indien door de klant geen voorschot betaald werd, heeft de verkoper het recht om van de klant een opzeggingsvergoeding te eisen ten bedrage van 30% van de prijs van de producten die deel uitmaakten van de door de klant opgezegde bestelling. In het geval van op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde producten is de verkoper gerechtigd op de betaling van de gehele verkoopprijs.

X. Ontvangst van de bestelling en klachten

De klant is ertoe gehouden de bijgevoegde bestelbon, alsook de conformiteit van de producten die hem worden geleverd of die hij afhaalt op het daartoe voorziene afhaalpunt, te vergelijken met de producten die hij bestelde.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming, of andere eventuele klachten dienen onverwijld te worden gemeld aan de verkoper op straffe van verval van elk recht.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper de keuze tussen het vervangen van het product of het terugbetalen van de door de klant betaalde prijs van deze producten, zonder dat de verkoper gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

XI. Garantie

Wettelijke garantie voor alle klanten:

In overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek, is de verkoper ertoe gehouden de producten te vrijwaren tegen de verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant, indien hij het gebrek had gekend, de producten niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. In geval van vaststelling van een verborgen gebrek dient de klant binnen een korte termijn op te treden, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek. De klant zal de keuze hebben om ofwel het door een verborgen gebrek aangetast product terug te geven tegen integrale terugbetaling van de prijs, ofwel het product behouden mits gedeeltelijke terugbetaling van de prijs.

De verkoper is er niet toe gehouden de producten te vrijwaren tegen de zichtbare gebreken die de klant heeft waargenomen of had kunnen waarnemen op het ogenblik van de verkoop dan wel levering. De verkoper is enkel toe gehouden de klant te vrijwaren tegen verborgen gebreken waarvan hij zelf op de hoogte was op het ogenblik van de verkoop en die hij niet aan de klant gemeld heeft.

Enkel de factuur, het kassaticket of de bestelbon gelden voor de klant als garantiecertificaten ten aanzien van de verkoper. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en in hun originele versie te worden voorgelegd.

Bijkomende wettelijke garantie voor consumenten:

In overeenstemming met artikel 1694quater van het Burgerlijk Wetboek beschikt de consument over een wettelijke garantie van 2 jaar voor ieder gebrek aan overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het product en dat zich voordoet binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering. Deze garantie bestaat uit de, voor de consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte producten. Echter, indien de herstelling of de vervanging voor de verkoper onmogelijk of buiten verhouding blijkt te zijn of een ernstige overlast voor de consument zou teweegbrengen, kan door de verkoper een gepaste prijsvermindering of een terugbetaling aan de consument worden voorgesteld, mits teruggave van de defecte producten door de consument. Indien de vervangingsonderdelen of de specifieke accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van het product, niet meer beschikbaar zijn bij de fabrikant, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de mogelijkheid tot gebruik van het product.

De consument is ertoe gehouden de verkoper op schriftelijke wijze onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht.

Enkel de factuur, het kassaticket of de bestelbon gelden voor de consument als garantiecertificaten ten aanzien van de verkoper. Deze documenten dienen door de consument te worden bewaard en te worden voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn begint te lopen op de datum die op deze documenten wordt vermeld.

Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.

XII. Aansprakelijkheid

Algemeenheden. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waartoe de verkoper gehouden is uitdrukkelijk dienen te worden vermeld en dat deze niet aansprakelijk is dan voor zijn bedrog en grove fout. In de hypothese waarin de klant het bestaan van een grove fout of van bedrog in hoofde van de verkoper aantoont, is de schade waarop de klant aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan de verkoper wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat effectief door de klant betaald werd in uitvoering van de bestelling.

De klant erkent eveneens dat de verkoper niet aansprakelijk is voor de eventuele onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde producten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, het verlies van cliënteel, enz.

De verkoper is niet verantwoordelijk indien door de klant verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de klant.

Materialen. Indien de klant aan de verkoper een bepaald procedé oplegt of materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, of een vooraf bepaald type of origine, dit ondanks het voorbehoud dat schriftelijk en gemotiveerd door de verkoper werd gemaakt, dan is de verkoper ontheven van iedere aansprakelijkheid betrekking hebbende op de gebreken van het product die hun oorzaak vinden in de keuze van het voormeld procedé of de voormelde materialen.

XIII. Internet en nieuwe technologieën

De klant erkent de beperkingen en de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De klant erkent eveneens de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronisch opslag en overdracht van gegevens.

De klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s, dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de website (alsook door eventuele applicaties) van de verkoper of door het internet. De klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de verkoper gerealiseerde back-ups als bewijs kunnen dienen.

XIV. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, huisstijl, enz. die via de website of de catalogus van de verkoper toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus van de verkoper afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren.

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten te welke titel ook.

XV. Verwerking van persoonsgegevens

Wat betreft de inzameling en het gebruik van persoonsgegevens verwijst de verkoper naar haar privacybeleid waarvan de meest recente versie steeds beschikbaar zal zijn op de website www.dockx-boxes.be.

De privacyverklaring kan door de verkoper gewijzigd worden. Als het beleid ingrijpend wordt aangepast, wordt hiervan melding gemaakt op de website en wordt de bijgewerkte privacyverklaring op de website gepubliceerd.

XVI. Diverse bepalingen

Geval van overmacht of toeval. De verkoper kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht of toeval.   

Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval:

 1. het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de verkoper of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de verkoper kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de verkoper heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden,
 2. aardbevingen,
 3. brand,
 4. overstromingen,
 5. epidemieën,
 6. daden van oorlog of van terrorisme,
 7. aangezegde en niet-aangezegde stakingen,
 8. lock-outs,
 9. blokkades,
 10. opstanden en rellen,
 11. een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit),
 12. een gebrek in de internetverbinding of de databases,
 13. een gebrek in de telecommunicatienetwerken,
 14. een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de verkoper afhankelijk is,
 15. een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt of
 16. iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de verkoper ontsnapt.

Onvoorzienbaarheid. Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en de verkoper zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijk termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.   

Sancties voor niet-betaling. Onverminderd enige andere rechten in hoofde van de verkoper, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% op het niet betaalde bedrag verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het betreffende bedrag met een minimum van € 25,00 per factuur.

Verbreking van de overeenkomst. In geval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van onbetaalde schulden, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant en de verkoper, is de verkoper ertoe gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen tot de dag der integrale betaling door de klant van alle openstaande schulden.

Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper de overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de verkoper.

Aantasting geldigheid. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zal de eventuele onregelmatigheid of nietigheid van een clausule, een paragraaf of een bepaling (of van een deel van een clausule, een paragraaf of een bepaling) geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules, paragrafen of bepalingen van de voorliggende algemene voorwaarden, noch op het overige deel van deze clausule, paragraaf of bepaling.

Titels. De titels die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden slechts ter referentie en uit gemak gebruikt. Zij beïnvloeden op generlei wijze de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

Geen afstand. De inertie, de nalatigheid of de vertraging van de verkoper in de uitvoering van één van haar rechten of middelen in toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of middel.

Klantendienst. De klantendienst van de verkoper is bereikbaar via het telefoonnummer van de dichtstbijzijnde Dockx Service Shop, via boxes@dockx.be of op het adres te Terbekehofdreef 12, 2610 Wilrijk.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Iedere betwisting met betrekking tot de door de verkoper geleverde producten, alsook ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de voorliggende algemene voorwaarden, wordt beheerst aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen.